O Mladformi

Mladforma je aktivistička neformalna inicijativa mladih pokrenuta kako bi podržala kreiranje i provedbu aktivnosti i projekata mladih. Mladforma se zasniva na volonterskom radu skupine entuzijasta koji žele doprinijeti zajednici u kojoj žive.

Inicijativa je nastala u studenom 2019., a pokrenuta je od strane šestero mladih aktivista koji rade već neko vrijeme u civilnom sektoru, a koji su uočili potrebu da se mladi grada Osijeka ujedine radi stvaranja vlastitih prilika te kreiranja vlastitog kulturno-društvenog ozračja.

Mladforma je prvenstveno pokrenuta kako bi potaknula kreiranje i provedbu inicijativa, aktivnosti i projekata mladih, promoviranje i zagovaranje aktivnog građanstva i ljudskih prava, promociju građanskog odgoja i obrazovanja kroz organizaciju edukacija, radionica i tribina za mlade, organizaciju slobodnog vremena mladih, edukacijsku i organizacijsku podršku mladima, javno zagovaranje i utjecaj na lokalne politike za mlade te za participativnije politike prema mladima.

Mladforma se zasniva na vrijednostima solidarnosti, nediskriminacije, nenasilja, tolerancije, odgovornosti, jednakosti, slobode te članovi inicijative djeluju uvažavajući i promovirajući vrijednosti demokratskog društva i ljudskih prava, stoga je i svaka aktivnost koju Mladforma organizira zasnovana na ovim vrijednostima.

Do prvog dijela 2021. godine inicijativa broji 60-ak članova koji su aktivni u različitim područjima rada s mladima i volontiranja.